Uncategorized

Te Deum

Te Deum laudámus:
te Dóminum confitémur.
Lạy Chúa, chúng tôi hát mừng Chúa, là Đức Chúa Trời; chúng tôi xưng Người là Đức Chúa Cả.
Te ætérnum Patrem,
omnis terra venerátur.
Cả thế gian kính thờ Chúa, là Cha Cả hằng có đời đời.
Tibi omnes ángeli,
tibi cæli et univérsæ potestátes:
Các thiên thần, các tầng trời, và các phẩm quyền thế:
Tibi chérubim et séraphim
incessábili voce proclámant:
Các Kêrubim và Xêraphim, hằng tung hô cả tiếng rằng:
(Fit reverentia)
Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dóminus Deus Sábaoth.
(Cúi đầu)
Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay, Đức Chúa Trời là Chúa các cơ binh.
Pleni sunt cæli et terra
majestátis glóriæ tuæ.
Trời đất đầy dẫy oai quyền sang trọng Chúa.
Te gloriósus
apostolòrum chorus,
Hội hiển vinh các Tông Đồ,
Te prophetárum
laudábilis númerus,
Đẳng các Tiên Tri đáng khen,
Te mártyrum candidátus
laudat exércitus.
Đạo binh trắng tinh các đấng Tử vì đạo, chúc tụng Chúa.
Te per orbem terrárum
sancta confitétur Ecclésia,
Trong cả và thiên hạ, Hội Thánh xưng ra Chúa:
Patrem imménsæ majestátis; Là Cha Cả oai vọng vô lượng vô biên;
Venerándum tuum verum
et únicum Fílium;
Đức Chúa Con là Con Một và thật Chúa đáng kính thờ;
Sanctum quoque
Paráclitum Spíritum.
Lại Đức Chúa Thánh Thần là Đấng An Ủi.
Tu rex glóriæ, Christe. Lạy Chúa Kitô, Chúa là Vua sự cả sáng.
Tu Patris sempitérnus es Filius. Chúa là Quý Tử muôn đời của Đức Chúa Cha.
(Fit reverentia)
Tu, ad liberándum susceptúrus hóminem,
non horrúisti Virginis úterum.
(Cúi mình)
Chúa đã mặc lấy tính loài người cho được cứu lấy người ta, mà chẳng nhờm gớm lòng Đức Trinh Nữ.
Tu, devícto mortis acúleo,
aperuísti credéntibus regna cælórum.
Chúa đã thắng mũi nhọn sự chết, thì đã mở nước thiên đàng cho kẻ có lòng tin.
Tu ad déxteram Dei sedes,
in glória Patris.
Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Trời, trong sự cả sáng Đức Chúa Cha.
Judex créderis esse ventúrus. Chúng tôi tin thật Chúa là Đấng phán xét, ngày sau sẽ ngự đến.
(Sequens versus dicitur flexis genibus:)
Te ergo quǽsumus,
tuis fámulis súbveni,
quos pretióso sánguine redemísti.
(Phải quỳ gối mà đọc câu tiếp theo:)
Nên chúng tôi xin Chúa phù hộ tôi tá Chúa đã lấy Máu Châu Báu mà chuộc.
Ætérna fac cum sanctis tuis
in glória numerári.
Xin Chúa cho đầy tớ Chúa được vào sổ các thánh, hưởng sự cả sáng.
Salvum fac pópulum tuum, Dómine,
et bénedic hereditáti tuæ.
Lạy Chúa, xin Chúa cứu lấy dân Chúa, và xuống phúc cho phần cơ nghiệp Chúa.
Et rege eos, et extólle illos
usque in ætérnum.
Và xin Chúa cai trị kẻ ấy, làm cho chúng nó thêm lên đời đời.
Per síngulos dies benedícimus te; Mọi ngày chúng tôi ngượi khen Chúa;
Et laudámus nomen tuum
in sǽculum, et in sǽculum sǽculi.
Và chúng tôi hát mừng Danh Chúa đời này , và đời sau vô cùng.
Dignáre, Dómine,
die isto sine peccáto nos custodíre.
Lạy Chúa, xin Chúa đoái thương gìn giữ chúng tôi cho khỏi tội trong ngày hôm nay.
Miserére nostri, Dómine, miserére nostri. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng tôi, xin Chúa thương xót chúng tôi.
Fiat misericórdia tua,
Dómine, super nos,
quemádmodum sperávimus in te.
Lạy Chúa, xin Chúa để lòng thương xót Chúa hằng ở trên chúng tôi, như chúng tôi trông cậy Chúa.
In te, Dómine, sperávi:
non confúndar in ætérnum.
Lạy Chúa, tôi đã trông cậy Chúa, tôi chẳng phải hổ ngươi đời đời.
V. Benedíctus es, Dómine, Deus patrum nostrórum. X. Lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa các tổ phụ chúng tôi.
R. Et laudábilis et gloriósus in sæcula. Đ. Chúa đáng muôn đời chúc tụng ngợi khen.
V. Benedicámus Patrem et Fílium cum Sancto Spíritu: X. Chúng tôi hãy đội ơn Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần:
R. Laudémus et superexaltémus eum in sǽcula. Đ. Hãy hát mừng và tôn vinh Người muôn đời.
V. Benedíctus es, Dómine, in firmaménto cæli: X. Lạy Chúa, chúc tụng Chúa trên các tầng trời:
R. Et laudábilis, et gloriósus, et superexaltátus in sǽcula. Đ. Chúa đáng được ca ngợi, hiển vinh và suy tôn muôn đời.
V. Bénedic, ánima mea, Dóminum: X. Hồn tôi ôi, hãy chúc tụng Chúa:
R. Et noli oblivísci omnes retributiónes ejus. Đ. Và đừng bao giờ quên những ơn Người đã ban cho.
V. Dómine, exáudi oratiónem meam. X. Lạy Chúa tôi, xin nghe lời tôi cầu xin.
R. Et clamor meus ad te véniat. Đ. Và cho tiếng tôi kêu thấu đến trước Chúa.
V. Dóminus vobíscum. X. Chúa ở cùng các con.
R. Et cum spíritu tuo. Đ. Và ở cùng Cha nữa.
ORÉMUS:
Deus, cujus misericórdiæ non est númerus, et bonitátis infinítus est thesáurus: piíssimæ majestáti tuæ pro collátis dónis grátias ágimus, tuam semper cleméntiam exorántes; ut qui peténtibus postuláta concédis, eósdem non déserens, ad prǽmia futúra dispónas. Per Christum Dóminum nostrum. Amen.
CHÚNG TÔI HÃY CẦU NGUYỆN:
Lạy ơn Đức Chúa Trời, lượng từ bi Chúa vô biên, và lòng nhân lành Chúa vô tận, chúng tôi cảm tạ Chúa uy nghi nhân hậu vì những ơn lành Chúa đã ban; chúng tôi luôn luôn xin Chúa nhân từ nhận lời những kẻ kêu cầu Chúa, và đừng bỏ rơi họ, nhưng đưa họ về hưởng phúc đời sau. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng tôi. Amen.* TRONG NGÀY CUỐI NĂM (ngày 31 tháng chạp) Hội Thánh rộng ban cho các bổn đạo ÂN ĐẠI XÁ khi hát hoặc đọc Kinh “Te Deum”.

Ân Đại Xá này mỗi ngày được hưởng nhận 1 lần và có thể nhường cho các đẳng linh hồn. Để lãnh nhận ân Đại Xá cần có ý lãnh ân Đại Xá khi thực hiện việc trên, giục lòng ăn năn, chê ghét, dốc lòng chừa mọi tội trọng, tội nhẹ đã phạm, dứt lòng quyến luyến tội lỗi và theo các điều kiện hưởng ân Đại Xá thông thường:
– Xưng Tội
– Rước Lễ trong chính ngày hưởng ân Đại xá
– Cầu theo ý Đức Giáo Hoàng : có thể cầu theo ý chỉ hoặc đọc thay bằng 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng để hiệp ý cùng Đức Giáo Hoàng.

Advertisements
Standard

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s