Uncategorized

Corona Divinæ Misericordiæ (Chuỗi Thương Xót)

tumblr_nmq6a827Xv1sknvnko1_1280

In nómine Patris, et ✠ Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.

Nhân danh Cha và ✠ Con và Thánh Thần. Amen.

O Sanguis et Aqua, qui ex Sacratissimo Corde Jesu effluxistis, ut fons misericordiæ pro nobis: in Vobis confido. (ter)

Kính lạy Máu và Nước bởi Trái Tim cực Thánh Đức Chúa Giêsu đã chảy ra vì chúng tôi, như nguồn mạch lòng Thương Xót, tôi trông cậy cả và Hai! (ba lần)

PATER NOSTER
Pater noster, qui es in cælis, sanctificétur nomen tuum. Advéniat regnum tuum. Fiat volúntas tua, sicut in cælo et in terra. Panem nostrum quotidiánum da nobis hódie. Et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris. Et ne nos indúcas in tentatiónem: sed líbera nos a malo. Amen.

KINH LẠY CHA
Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, chúng tôi nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, vâng ý Cha dưới đất bằng trên trời vậy. Xin Cha cho chúng tôi rày hằng ngày dùng đủ; và tha nợ chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng tôi; lại chớ để chúng tôi sa chước cám dỗ; bèn chữa chúng tôi cho khỏi sự dữ. Amen.

AVE MARIA
Ave Maria, grátia plena, Dóminus tecum, benedicta tu in muliéribus, et benedíctus fructus ventris tui, Jesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatóribus, nunc et in hora mortis nostræ. Amen.

KINH KÍNH MỪNG
Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà, gồm phước lạ.
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng tôi, là kẻ có tội, khi nầy và trong giờ lâm tử. Amen.

SYMBOLUM APOSTOLORUM
Credo in Deum Patrem omnipoténtem, Creatórem cæli et terræ. Et in Jesum Christum, Fílium eius únicum, Dóminum nostrum, qui concéptus est de Spíritu Sancto, natus ex María Virgine, passus sub Póntio Piláto, crucifíxus, mórtuus, et sepúltus, descéndit ad ínferos, tértia die resurréxit a mórtuis, ascéndit ad cælos, sedet ad déxteram Dei Patris omnipoténtis, inde ventúrus est judicáre vivos et mórtuos. Credo in Spíritum Sanctum, sanctam Ecclésiam cathólicam, sanctórum communiónem, remissiónem peccatórum, carnis resurrectiónem, vitam ætérnam. Amen.

KINH TIN KÍNH
Tôi tin Kính Đức Chúa Trời, là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin Kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh; chịu nạn đời quan Phongxiô Philatồ, chịu đóng đanh trên cây thánh Gía, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng: Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế nầy, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

Ad singula grana in quibus Pater Noster dicitur:
Pater ætérne, óffero tibi Corpus et Sánguinem, ánimam et divinitátem dilectíssimi Fílii Tui, Dómini nostri, Jesu Christi, in propitiatióne pro peccátis nostris et totíus mundi.

Hạt lớn (thay vì kinh Lạy Cha) thì đọc:
Lạy ơn Đức Chúa Cha hằng có đời đời, tôi xin dâng cho Chúa Mình Thánh, Máu Thánh, Linh Hồn và Thiên Tính của Đức Chúa Giêsu Kitô, là Con rất yêu dấu Chúa, cùng là Chúa chúng tôi, để đền vì tội lỗi chúng tôi cùng cả và thiên hạ.

Ad singula grana in quibus Ave Maria dicitur:
V. Pro dolorósa Eius passióne,

R. Miserére nobis et totíus mundi.

Mười hạt nhỏ (thay vì kinh Kính Mừng) thì đọc:
X. Nhân vì sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu,
Đ. Xin Chúa thương xót chúng tôi và cả thế gian.
In conclusione, ter dicitur:
Sanctus Deus!
Sanctus Fortis!
Sanctus Immortális!
Miserére nobis et totíus mundi.
Để kết thúc, đọc ba lần:
Lạy Đức Chúa Trời cực Thánh, lạy Đấng cực Thánh và mạnh mẽ, lạy Đấng cực Thánh và hằng sống vô cùng, xin thương xót chúng tôi và cả thế gian.
Jesu, in Te confído! Lạy Chúa Giêsu, tôi trông cậy Chúa!

* Vào ngày Chúa Nhật Áo Trắng (Nay thường được gọi là Dominica de Divina Misericordia – Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa), tức là Chúa Nhật sau lễ Phục Sinh, Hội Thánh rộng ban cho các bổn đạo ÂN ĐẠI XÁ khi làm một trong hai việc này:
– Làm việc kính Lòng Thương Xót Chúa trong cộng đoàn
– Khi đọc một Kinh Lạy Cha và Kinh Tin Kính rồi thêm kinh than “Lạy Chúa Giêsu, tôi trông cậy Chúa!” trọng nhà thờ hoặc nhà nguyện nào có Mình Thánh trong nhà tạm hoặc trong mặt nhật trên bàn thờ.

Để lãnh nhận ân Đại Xá cần có ý lãnh ân Đại Xá khi thực hiện việc trên, giục lòng ăn năn, chê ghét, dốc lòng chừa mọi tội trọng, tội nhẹ đã phạm, dứt lòng quyến luyến tội lỗi và theo các điều kiện hưởng ân Đại Xá thông thường:
– Xưng Tội trước hoặc sau 20 ngày
– Rước Lễ trong chính ngày hưởng ân Đại xá
– Cầu theo ý Đức Giáo Hoàng : có thể cầu theo ý chỉ hoặc đọc thay bằng 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng để hiệp ý cùng Đức Giáo Hoàng.

Advertisements
Standard

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s