Uncategorized

Actus Reparationis

26821634754_2e8a33fe88_k.jpg

Jesu dulcíssime, cujus effúsa in hómines cáritas, tanta oblivióne, negligéntia, contemptióne, ingratíssime repénditur, en nos, ante altária tua (Extra ecclesiam vel oratorium, loco: ante altária tua, dicatur: ante conspéctum tuum) provolúti, tam nefáriam hóminum socórdiam injuriásque, quibus úndique amantíssimum Cor tuum affícitur, peculiári honóre resarcíre conténdimus.

Attamen, mémores tantæ nos quoque indignitátis non expértes aliquándo fuísse, índeque vehementíssimo dolóre commóti, tuam in primis misericórdiam nobis implorámus, paráti voluntária expiatióne compensáre flagítia non modo quæ ipsi patrávimus, sed etiam illórum, qui, longe a salútis via aberrántes, vel te pastórem ducémque sectári detréctant, in sua infidelitáte obstináti, vel, baptísmatis promíssa conculcántes, suavíssimum tuæ legis jugum excussérunt.

Quæ deploránda crímina, cum univérsa expiáre conténdimus, tum nobis síngula resarciénda propónimus: vitæ cultúsque immodéstiam atque turpitúdines, tot corruptélæ pédicas innocéntium ánimis instrúctas, dies festos violátos, exsecránda in te tuósque Sanctos jactáta maledícta atque in tuum Vicárium ordinémque sacerdotálem convícia irrogáta, ipsum dénique amóris divíni Sacraméntum vel negléctum vel horréndis sacrilégiis profanátum, pública postrémo natiónum delícta, quæ Ecclésiæ a te institútæ júribus magisterióque reluctántur.

Quæ útinam crímina sánguine ipsi nostro elúere possémus! Intérea ad violátum divínum honórem resarciéndum, quam Tu olim Patri in Cruce satisfactiónem obtulísti quamque cotídie in altáribus renováre pergis, hanc eándem nos tibi præstámus, cum Vírginis Matris, óminium Sanctórum, piórum quoque fidélium expiatiónibus conjúnctam, ex ánimo spondéntes, cum prætérita nostra aliorúmque peccáta ac tanti amóris incúriam firma fide, cándidis vitæ móribus, perfécta legis evangélicæ, caritátis potíssimum, observántia, quantum in nobis erit. grátia tua favénte, nos esse compensatúros, tum injúrias tibi inferéndas pro víribus prohibitúros, et quam plúrimos potuérimus ad tui sequélam convocatúros.

Excípias, quaésumus, benigníssime Jesu, beáta Vírgine María Reparatríce intercedénte, voluntárium hujus expiatiónis obséquium nosque in offício tuique servítio fidíssimos ad mortem usque velis, magno illo perseverántiæ múnere, continére, ut ad illam tandem pátriam perveniámus omnes, ubi Tu cum Patre et Spíritu Sancto vivis et regnas in sǽcula sæculórum. Amen.

Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành, Chúa đã yêu dấu loài người quá bội, mà loài người vô tình tệ bạc, lại còn khinh mạn dể duôi. Nay chúng tôi sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa (Nếu đọc ngoài nhà thờ hoặc nhà nguyện, thay vì trước bàn thờ Chúa, thì đọc: dưới chân Chúa), hết lòng thờ phượng cung kính, cho được đền vì những sự vô nhân bất nghĩa, khắp thiên hạ hằng làm sỉ nhục Trái Tim Chúa hay thương dường ấy.

Song le chúng tôi nhớ lại, xưa nay chúng tôi cũng đã lỗi nghĩa cùng Chúa như vậy, thì chúng tôi hết lòng ăn năn đau đớn, xin Chúa thương xót tha thứ. Chúng tôi sẵn lòng đền tội chúng tôi, cùng xin đền tội những kẻ lạc xa đàng rỗi, hoặc bởi cố tình chẳng tin phục nhận biết Chúa, là Đấng chăn chiên dẫn đàng chính thật, hoặc khinh dể những điều đã khấn nguyện khi chịu phép Rửa tội, mà dẫy bỏ giới răn Chúa là ách êm ái dịu dàng.

Bấy nhiêu tội đáng khóc lóc đau đớn dường ấy, thì chúng tôi quyết chí đền hết thay thảy. Lại dốc lòng đền riêng những tội này, như cách ăn ở buông tuồng mất nết, những thói tục xấu xa làm dịp cho kẻ hãy còn thanh sạch mất lòng khiết tịnh. Tội bỏ chẳng giữ các ngày lễ, sự nói lộng ngôn phạm đến Chúa cùng các thánh, những lời sỉ nhục bỉ báng Đấng thay mặt Chúa cùng các đấng làm thầy, những điều ơ hờ khinh dể cùng những tội gớm ghê phạm đến chính phép Bí tích Yêu mến. Sau hết, chúng tôi xin đền tạ chung các nước thiên hạ hằng chống cưỡng chẳng nhận quyền, cùng chẳng vâng phục lời Hội Thánh Chúa truyền dạy.

Chớ gì chúng tôi được đổ máu ra mà rửa sạch bấy nhiêu tội ấy. Ít là chúng tôi xin dâng công đền tội xưa Chúa đã dâng cho Đức Chúa Cha trên cây Thánh giá, mà rày còn dâng lên bàn thờ mọi ngày. Lại xin dâng công nghiệp Đức Mẹ Đồng Trinh và các thánh cùng các kẻ lành, cho được đền vì những sự vô phép mất lòng Chúa.

Chúng tôi thật lòng hứa cùng Chúa từ này về sau, nhờ ơn Chúa giúp, thì chúng tôi sẽ giữ đức tin vững vàng, ăn ở thanh sạch, giữ luật Evan cho trọn, nhất là luật mến Chúa yêu người, cho được bù lại những tội chúng tôi, cùng tội thiên hạ đã phụ ơn bội nghĩa cùng Chúa hay thương dường ấy. Lại hết sức ngăn ngừa kẻo người ta còn phạm đến Chúa, cùng khuyên dụ cho nhiều người trở lại theo chân Chúa.

Lạy Đức Chúa Giêsu cực khoan cực nhân, chúng tôi cậy vì lời Đức Nữ Đồng Trinh Maria đã đồng công chuộc tội cầu bầu, xin Chúa nhận lễ đền tội chúng tôi thật lòng kính dâng mà tạ Chúa, cùng xin ban cho chúng tôi được ơn bền đỗ, giữ lòng trung tín lo việc bổn phận làm tôi Chúa cho đến trọn đời, cho ngày sau chúng tôi hết thảy được về quê thật là nơi Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

PRECES JACULATORIÆ

NHỮNG KINH THAN

Cor Jesu Sacratíssimum, miserére nobis! Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, xin thương xót chúng tôi!
Cor dulcíssimum mei Jesu, fac, ut semper plus te amem! Lạy Trái Tim nhân lành Đức Chúa Giêsu, xin ban cho tôi kính mến Trái Tim một ngày một hơn!
Jesu, mitis et húmilis Corde, fac cor nostrum secúndum Cor tuum. Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong Lòng, xin uốn lòng chúng tôi nên giống Trái Tim Chúa.
Cor Jesu, in te confido! Lạy Trái Tim Đức Chúa Giêsu, tôi trông cậy Chúa!

* Vào ngày lễ Thánh Tâm, Hội Thánh rộng ban cho các bổn đạo một ÂN ĐẠI XÁ khi quỳ và đọc kinh Đền Tạ Thánh Tâm ghi trên, mà Đức Giáo Hoàng Piô XI đã truyền đọc hằng năm trước Mình Thánh đặt trong mặt nhật hay là trong nhà tạm.

«Ta ban lệnh cùng truyền hằng năm, vào ngày lễ Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu... các nhà thờ khắp thế này phải đọc kinh ghi sau, một cách rất long trọng, để thiên hạ lấy những giòng nước mắt mà rửa sạch các tội mình, lại đền bù cho những sự vi phạm đến quyền phép của Chúa Kitô, là Vua Cả, cùng là Chúa chúng ta, Đấng nhân lành vô cùng.»
- Đ.G.H. Piô XI, Miserentissimus Redemptor, 7/5/1928

Để lãnh nhận ân Đại Xá cần có ý lãnh ân Đại Xá khi thực hiện việc trên, giục lòng ăn năn, chê ghét, dốc lòng chừa mọi tội trọng, tội nhẹ đã phạm, dứt lòng quyến luyến tội lỗi và theo các điều kiện hưởng ân Đại Xá thông thường:
- Xưng Tội trước hoặc sau 20 ngày
- Chịu Lễ trong chính ngày hưởng ân Đại xá
- Cầu theo ý Đức Giáo Hoàng : có thể cầu theo ý chỉ hoặc đọc thay bằng 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng để hợp ý cùng Đức Giáo Hoàng.

Advertisements
Standard

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s