Uncategorized

Chúa Nhật Chủ Chiên Lành – Cầu cho ơn Thiên Triệu

Antiphona: Quid statis tota die otiósi? Ite et vos in víneam meam.

Câu Xướng: Sao bay lại đứng đây cả ngày chẳng làm gì hết? Bay nữa, hãy đi vào vườn nho Tao.

V. Rogáte Dóminum messis.
R. Ut mittat operários in vineam suam.

X. Vậy, hãy cầu xin cùng Chủ mùa gặt
Đ. Để Người sai thợ vào vườn nho của Người.

Orémus: Deus qui non vis mortem peccatóris, sed magis ut convertátur et vivat, da, quǽsumus, per intercessiónem beátæ Maríæ semper Vírginis et ómnium Sanctórum operários Ecclésiæ tuæ, qui sint cooperatóres Christi et se impéndant et superimpéndant pro animábus. Per eúmdem Dóminum nostrum Jesum Christum. Amen.

Ta hãy cầu nguyện: Lạy ơn Đức Chúa Trời là Đấng chẳng hề muốn kẻ có tội phải chết mà lại muốn cho nó trở lại và được sống: nhờ lời cầu bầu của rất Thánh Đức Bà Maria trọn đời Đồng Trinh, cùng hết thảy các Thánh, chúng tôi xin Chúa hãy ban người làm việc cho Hội Thánh Chúa, để hợp tác với Chúa Kitô mà phó trót mình cùng tốn trót mình vì các linh hồn. Cũng vì công nghiệp một Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng tôi. Amen.

ORATIO AD JESUM, PONTIFICEM ÆTERNUM

KINH CẦU CÙNG ĐỨC CHÚA GIÊSU LÀ THẨY CẢ THƯỢNG PHẨM ĐỜI ĐỜI

O Jesu, Póntifex ætérne, divíne Sacrificátor, qui, ineffábili erga hómines, fratres tuos, dilectióne impúlsus, sacerdótium christiánum e sacratíssimo Cordis tui fonte emanáre indulsísti, vivíficas infiníti amóris undas in sacerdótum tuórum corda indesinénter fúndere velis.

Lạy Đức Chúa Giêsu là Thầy Cả Thượng Phẩm đời đời, là Đấng Tế Lễ có tính Đức Chúa Trời, bởi lòng Chúa quá yêu dấu loài người là đoàn em của Chúa, nên Chúa đã mở kho tàng Trái Tim cực thánh Chúa, mà lập ra chức vị thầy cả, thì nay chúng tôi cũng xin Chúa khấng đổ vào lòng các thầy cả những dòng nước thường sinh bởi mạch thương yêu vô cùng Trái Tim Chúa.

Ipse in eis vivas, eos in te immútes, sancta tuárum miseratiónum instruménta eos grátia tua fáciat. In eis et per eos ágere ne désinas, divínas virtútes tuas constánter imitántes et te semper induéntes in nómine tuo et in virtúte Spiritus tui eádem, quæ tu pro mundi salúte operátus es, et ipsi operéntur.

Xin Chúa sống trong mình các thầy cả, xin Chúa làm cho các thầy cả nên giống Chúa mọi đàng, và dùng các đấng ấy mà ban phát ơn lành của lòng thương xót Chúa. Xin Chúa hành động với các thầy cả, và dùng các đấng ấy mà hành động trong thế gian. Lại xin Chúa làm cho các thầy cả được hoàn toàn nên giống Chúa, mà trung thành bắt chước các nhân đức cao trọng của Chúa, để nhân danh Chúa và nhờ quyền phép Đức Chúa Thánh Thần, các đấng ấy nhiệt thành làm những việc xưa Chúa đã làm mà cứu người ta cho được rỗi.

O divíne Redémptor animárum, intuére, quanta sit in errórum ténebris dormiéntium multitúdo; infidéles, paupérculas oves ad os ætérnæ abýssi pergéntes, quam multæ sint, cómputa; paúperum esuriéntium, rúdium, debílium, flebíliter delictórum turbas consídera.

Lạy Đấng Cứu Chuộc loài người, xin Chúa nhìn xem biết bao nhiều kẻ đang nằm trong bóng sự tối tăm lầm lạc, xin Chúa xem đến vô vàn vô số giáo hữu theo đàng tội lỗi hòng sa xuống vực sâu. Xin Chúa trông đến vô số những người bần cùng đói khát, những kẻ dốt nát mê muội, và những kẻ yếu đuối nhát hèn đang rên rỉ than khóc, vì không có thầy cả coi sóc giữ gìn.

Ad nos per tuos sacerdótes redi. Vere tu in eis semper vivens per eos operári dignéris. Per mundum, eórum ope, íterum tránsiens, doce, cóndona, soláre, sacrífica et sacra amóris víncula inter cor Dei et hóminum corda dénuo necte. Amen.

Xin Chúa dùng các thầy cả mà ở lại với chúng tôi, xin Chúa sống trong mình các thầy cả, xin Chúa dùng các thầy cả mà hành động, và trở lại dưới thế gian này mà dạy dỗ, tha thứ, yên ủi, tế lễ và kết hợp mối tình yêu mến, ràng buộc lòng Chúa với loài người chúng tôi cho đến đời đời. Amen.

PRECES JACULATORIÆ

NHỮNG KINH THAN

Dómine, dona nobis sacerdótes!
Dómine, dona nobis sacerdótes sanctos!
Dómine, dona nobis multos sacerdótes sanctos!
Dómine, dona nobis multas sanctas vocatiónes religiósas!

Lạy Chúa, xin ban những linh mục cho chúng tôi!
Lạy Chúa, xin ban những linh mục thánh thiện cho chúng tôi!
Lạy Chúa, xin ban nhiều linh mục thánh thiện cho chúng tôi!
Lạy Chúa, xin ban nhiều ơn gọi thánh thiện cho chúng tôi!

Mater Ecclésiæ, ora pro nobis!
Regína Cleri, ora pro nobis!

Đức Mẹ Hội Thánh, cầu cho chúng tôi!
Nữ Vương phô hàng giáo phẩm, cầu cho chúng tôi!

Sancte Joánnes María (Vianney), ora pro nobis!

Ông thánh Gioan Maria Viannê, cầu cho chúng tôi!

Vào năm 1963, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã đặt Chúa Nhật Chủ Chiên Lành làm ngày cầu cho ơn Thiên Triệu

Advertisements
Standard

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s