Uncategorized

Kinh cầu xin cùng các thánh Tử vì đạo nước Việt Nam


Advertisements
Standard
Uncategorized

O Lumen

O lumen Ecclésiæ,
doctor veritátis,
rosa patiéntiæ,
ebur castitátis,
aquam sapiéntiæ propinásti gratis,
prædicátor grátiæ, nos junge beátis.
(T. P. Allelúia.)

Lạy ơn ông Thánh Duminhgô, là sự sáng Thánh Yghêrêgia, xưa đã dạy dỗ thiên hạ những sự thật. Thật là như hoa mân côi về đức nhịn nhục, hoa huệ trắng tốt về đức đồng trinh. Xưa đã lấy lòng rộng rãi thông cho người ta được uống nước thượng trí, cùng đã giảng giải về ơn lành Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin người dẫn đem chúng tôi được lên làm bạn cùng các Thánh.
(Mùa Phục Sinh: Allêluia)

V. Ora pro nobis, beáte Pater Domínice. (T. P. Allelúia.)

X. Chúng tôi xin Cha Thánh Duminhgô cầu cho chúng tôi. (Mùa Phục Sinh: Allêluia)

X. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi. (T. P. Allelúia.)

Đ. Đáng vâng ơn cả Kirixitô. (Mùa Phục Sinh: Allêluia)

Orémus: Deus, qui Ecclésiam tuam beáti Domínici, confessóris tui, Patris nostri, illumináre dignátus es méritis et doctrínis, concéde, ut ejus intercessióne temporálibus non destituátur auxíliis, et spirituálibus semper profícíat increméntis. Per Christum Dóminum nostrum.
R. Amen.

Ta hãy cầu nguyện: Lạy ơn Đức Chúa Trời, xưa đã ban ơn cho Thánh Yghêrêgia nên sáng, vì công nghiệp ông Thánh Duminhgô, đấng hiển tu Chúa, cùng là Cha chúng tôi, đã giảng giải, dạy dỗ thiên hạ. Thì chúng tôi xin Đức Chúa Trời vì lời người cầu bầu cho chúng tôi, mà ban ơn cho Hội Thánh được mọi sự lành phần hồn phần xác. Vì Đức Chúa Giêsu Kirixitô là Chúa chúng tôi. Amen.

Thánh Yghêrêgia – Hội Thánh/ Giáo Hội
Thánh Duminhghô – Đôminicô/ Đaminh

Standard
Uncategorized

Salvete Christi Vulnera

Salvéte, Christi vúlnera,
Imménsi amóris pígnora
Quibus perénnes rívuli
Manant rubéntis sánguinis.
Nitóre stellas víncitis
Rosas odóre et bálsama,
Prétio lapíllos Indicos,
Mellis favos dulcédine.
Per vos patet gratíssimum
Nostris asylum méntibus;
Non huc furor minántium
Umquam penétrat hóstium.
Quot Jesus in prætório
Flagélla nudus éxcipit!
Quot scissa pellis úndique
Stillat cruóris gúttulas!
Frontem venústam, proh dolor!
Coróna pungit spínea,
Clavi retúsa cúspide
Pedes manúsque pérforant.
Postquam sed ille trádidit
Amans volénsque spíritum,
Pectus ferítur láncea,
Geminúsque liquor éxsilit.
Ut plena sit redémptio,
Sub torculári stríngitur;
Suíque Jesus ímmemor,
Sibi nil resérvat sánguinis.
Veníte quotquot críminum
Funésta labes ínficit;
In hoc salútis bálneo
Qui se lavat, mundábitur.
Sequens Conclusio numquam mutátur.
Summi ad Paréntis déxteram
Sedénti habénda est grátia,
Qui nos redémit sánguine,
Sanctóque firmat Spíritu. Amen.
Kính mừng Dấu Thánh Chúa Khitô,
Thật là dấu thương yêu người quá bội,
Có Máu lõa luề tuôn xuống,
Như suối khe hằng chảy đầy tràn.
Kìa Dấu Thánh này chói lòa quá các vì tinh tú.
Nơi thương tích ấy thơm tho hơn hồng nhụy hương sang.
Quý trọng hơn đá ngọc châu báu,
Thanh bai hơn mật ngọt muôn phần.
Ta cậy nhờ thánh tích công ơn,
Được phỉ nguyền ẩn nương trong ấy,
Dù kẻ nhịch hung hăng dự tợn
Cũng không hề thấu đến nơi này,
Chúa Giêsu phải lột áo chịu đòn,
Rất thảm thiết trong dinh trấn thủ,
Cả da thịt đôi nơi nứt nở:
Giọt Máu rơi khắp dặm đông tây.
Hỡi ôi! Đầu mặt tốt tươi,
Chịu mũ gai thâu vào óc trán,
Đanh thương sắt nhọn,
Đóng thâu qua khắp cả chân tay.
Song vì Người rất đỗi cam tâm,
Sau khi phó linh hồn chết đoạn,
Hãy còn để đòng đâm cạnh hữu,
Máu nước hòa tuôn xuống đầy dẫy.
Ngõ cho công cứu chuộc hoàn thành,
Phải chịu đóng trên cây hình khổ,
Chúa lại cầm mình như không vậy,
Mình chẳng còn chút Máu võ gầy.
Ớ những kẻ mắc vòng tội lỗi,
Hãy vội vàng kíp chạy đến đây,
Tắm trong mạch nhiệm mầu phần rỗi.
Liền hóa nên sạch sẽ chẳng sai,
Đấng ngự tòa bên hữu Chúa Cha,
Sức thần thế chữa bàu có sẵn,
Là Đấng chuộc ta bằng Máu Thánh,
Ơn Thánh Thần giúp vững hằng giây. Amen.
Standard