Uncategorized

Kinh Hồng Ân

Deus, qui pro redemptióne mundi voluísti násci, circumcídi, a Judæis reprobári, a Juda traditóre ósculo tradi, vínculis alligári, sicut agnus ínnocens ad víctimam duci, atque conspéctibus Annæ, Cáiphæ, Piláti, et Heródis indecénter offérri, a falsis téstibus accusári, flagéllis et oppróbriis vexári, sputis cónspui, spinis coronári, cólaphis cædi, arúndine pércuti, fácie velári, véstribus éxui, cruci clavis affígi, in cruce levári, inter latrones deputári, felle et aceto potári, et lácea vulnerári: tu, Dómine, per has sanctíssimas pœnas tuas, quas ego indígnus récolo, et per sanctam crucem et mortem tuam, libera me a pœnis inférni, et perducere dignéris, quo perduxísti latronem tecum crucifixum. Qui cum Patre et Spíritu Sancto vivis et regnas in sæcula sæculorum. Amen. Tôi lạy ơn Đức Chúa Giêsu ra đời chuộc tội cho thiên hạ, cùng chịu phép cắt bì, cùng chịu quân Giudêu cãi những lẽ trái, cùng chịu Giuđa bán, cùng chịu trói như con chiên đi giết, cùng chịu phó mình cho Annát, Caipha, Philatô cùng Hêrôđê nữa, cùng chịu kẻ dữ cáo nài, cùng chịu đòn đánh, cùng chịu xấu hổ, cùng chịu đội mũ gai, cùng chịu giổ, chịu vả, cùng chịu đóng đanh giang tay ra trên cây Thánh Giá ở giữa hai người kẻ trộm, cùng chịu uống giấm chua mật đắng, cùng chịu đâm cạnh nương long. Tôi xin cùng Đức Chúa Giêsu vì bấy nhiêu sự này, cùng vì rất Thánh Giá là giường Chúa nằm chịu chết vì tôi, xin Chúa chữa tôi cho khỏi sự khốn nạn trong nơi hỏa ngục, xin Chúa thương tôi như đã thương người kẻ trộm phải đóng đanh bên hữu Chúa. Chúa là Đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần, đời đời kiếp kiếp. Amen.

Kinh này được đọc vào Mùa Chay Cả, nhất là những ngày Thứ Tư và Thứ Sáu

Standard
kinh, Uncategorized

Kinh «Ớ Chúa Hài Đồng»

aaffb0a73a5f863e54b94c8131fdf606--magi-beautiful-paintings

Ớ Chúa Hài Đồng,
Giáng sinh Cứu Thế;
Nửa đêm giờ tý,
Chúa mới hiện điềm.


Đức Mẹ cầu nguyện,
Tưởng trong kinh Sấm;
Đức Mẹ tưởng ngắm,
Chúa mới ra ngoài.


Mẹ trải khăn dài,
Vấn Con bồng lấy,
Đức Mẹ khi ấy,
Thảm thiết thương thay!


Chúa sinh mùa này,
Lạnh lùng giá rét!
Mẹ nhìn sau trước
Chẳng có nơi nào.


Mẹ để Chúa vào
Nằm trong máng cỏ
Lừa bò quỳ thở,
Dâng ấm chút hơi.


Đức Mẹ vâng lời
Chúa Cha truyền dạy.
Thiên Thần khi ấy,
Hiện xuống lâm chiêu.


Đàn hát dập dìu,
Xướng ca lừng lẫy.
Giuse thức dậy,
Khi đứng khi quỳ.


Ngọc sáng lưu ly
Hào quang tỏ rạng.
Thiên Thần truyền đoạn,
Tiều mục tiều phu,


Hái củi dâng vô;
Nhìn xem thấy Chúa,
Hài Nhi nho nhỏ,
Thật Chúa làm Người.


Chúa mới ra đời
Giáo nhân chi pháp
Quỳ mà khép nép,
Mất vía hồn kinh.


Thật Người Tiên Sinh
Nhiều ơn cực trọng;
Ba Vua lóng nhóng,
Tìm Chúa, trảy sang.


Đến ngã ba đàng,
Ba Vua hợp đó.
Ba Vua nói khó
Truyện Chúa ra đời.


Ngõ được hản lời,
Cho tường mọi nỗi.
Rôđê bối rối,
Mới hỏi các thầy:


Sấm ký tỏ bày,
Bêlem chính sở.
Rôđê thêm sợ,
Giả trước đi sau;


Giục giã đi mau
Sao sao tôi tới.
Ba Vua không đợi,
Bươn bả xuất hành.


Trực chỉ Bê Thành,
Phượng thờ Cứu Thế.
Ba Vua dâng lễ;
Ba vật ý mầu.


Ba Vua thôi chầu,
Trở về bản quốc:
Ba Vua dạ thật,
Trọn đời làm tôi.


Amen.


– Thiên Chúa Thánh Giáo Nhật Khóa

Standard
Uncategorized

Những điều phải ngắm hằng ngày

tumblr_n0ahp7GZOi1rkxkpfo1_1280.jpg

Memento,
tuum esse hodie:

1. Deum glorificare,
2. Jesum imitare,
3. Beatissimum Virginem et Sanctos venerari,
4. Angelos invocare,
5. Animam salvare,
6. Corpus mortificare,
7. Virtutes a Deo exorare,
8. Peccata expiare,
9. Paradisum comparare,
10. Infernum evitare,
11. Aeternitatem considerare,
12. Tempus bene applicare,
13. Proximum ædificare,
14. Mundum formidare,
15. Dæmones impugare,
16. Passiones frenare,
17. Mortem semper exspectare,
18. Ad judicium te præparare.

Hỡi người giáo hữu,
Khuyên nhớ bữa nay,
Mười tám điều này,
Giục lòng nắm giữ:

Một là Chúa Cả tán tạ khong khen.
Hai là soi gương Chúa xưa xuống thế.
Ba là nguyện cầu Chúa Bà, các thánh.
Bốn là tôn kính Thiên Thần giữ ta.
Năm là lo xa cứu mình cho rỗi.
Sáu là thống hối, hãm xác lập công.
Bảy là tập tành đi đàng nhân đức.
Tám là hết sức lánh tội cho xa.
Chín là ngắm đời tạm, sau muôn kiếp.
Mười là chắt lót năm tháng ngày giờ.
Mười một thiên đàng khá toan cướp lấy.
Mười hai địa ngục phải tránh, phải nhờn.
Mười ba thuận hòa anh em ai nấy.
Mười bốn khinh dể thế tục phàm gian.
Mười lăm tà ma chiến trường chống trả.
Mười sáu từ giã dứt bỏ tư tình.
Mười bảy như mình lâm chung cam chịu.
Mười tám lo liệu trả lẽ án tra.

Lịch Địa Phận Đàng Trong Bên Tây, Năm Giáng Sinh 1900 (Canh Tí Niên)
Tân Định, Bản In Địa Phận Sài Gòn

Standard