Phụng Vụ

Ordinarium Missæ (Phần chung của Thánh Lễ)

TẢI VỀ BẢN PDF / DOWNLOAD PDF / TÉLÉCHARGER EN PDF

Advertisements
Tiêu chuẩn
kinh

Kinh than ngày Thứ năm Tuần Thánh khi rửa chân

bnmbnmnb
Cám ơn Chúa Cả
Phép tắc vô cùng,
Vô thuỷ vô chung,
Dựng nên trời đất.
Sinh thành nhân vật,
Cho có chúng tôi.
Lại xuống ra đời,
Chuộc tội cho rỗi.
Trong ba mươi tuổi,
Còn ở nhà tư,
Nhân đức có dư,
Khiêm nhường thuận thảo,
Ba năm dạy bảo,
Gương phúc tỏ tường
Chúa lại toan đương
Phó mình chịu khó.
Bốn tuần thống khổ
Tích cốc trên rừng,
Luống những lo thương
Hết loài người thế.
Vậy bèn giã Mẹ,
Đi thành Salem,
Giữ ngày lễ chiên
Chúa Cha đã dạy.
Bữa thôi Chúa dậy,
Mới cởi áo ngoài,
Khăn buộc lưng rồi
Tay bưng chậu nước,
Chúa liền qua trước
Đầy tớ còn ngồi,
Quỳ gối xuống nơi
Phêrô trước hết,
Chúa bèn dọn dẹp
Toan rửa chân cho,
Phêrô e lo
Chối dài chẳng chịu.
Chúa liền phán bảo
Phêrô lời này:
Phêrô cãi Thầy
Chẳng còn nghĩa gì
Cùng Thầy được nữa.
Phêrô liền sợ,
Xin Chúa rửa đầu,
Mình mảy trước sau,
Tôi xin Chúa rửa.
Chúa rằng: Bay đã
Sạch sẽ thì thôi.
Chúa mới phán lời
Rửa chân mà chớ.
Rửa chân trở thứ
Mới đến Giuđa,
Nước mắt nhỏ sa
Rửa chân cho nó,
Vì chưng thương nó
Phải mất linh hồn,
Chẳng được chịu ơn
Máu Mình chảy xuống.
Ba năm đã dạy
Những sự hiền lành,
Chúa lại phó mình
Cho quân dữ bắt,
Liều mình chịu chết
Chuộc tội loài ta,
Cho khỏi đắm sa
Hỏa hình khốn nạn.
Giuđa chẳng quản
Lòng nó dữ, song,
Chúa cũng rửa chung
Như đầy tớ khác
Tông đồ sau trước
Xem Chúa chẳng đương,
Cám ơn Chúa thương
Chúng tôi quá sức.
Nghĩa nào báo được,
Khóc lóc chẳng đừng,
Ơn Chúa lòng thương
Chúng tôi dường ấy.
Rửa thôi Chúa dậy
Mặc lấy áo ngoài,
Chúa lại lên ngồi
Chung nơi vị cũ.
Chúa liền dạy dỗ
Gương phúc tỏ tường:
Tao đã làm gương,
Bay phải bắt chước.
Bay gọi Tao trước
Là Chúa, là Thầy,
Tao rửa chân bay
Thì bay phải biết;
Được bay bắt chước
Mà rửa cho nhau,
Khiêm nhường làm đầu,
Yêu nhau hòa thuận.
Mọi lời Tao dặn
Bay giữ chớ sai,
Rầy Tao toan dời
Về cùng Cha Cả.
Bay thì chớ khá
Phiền muộn lo tây,
Tao chẳng bỏ bay
Mồ côi mà sợ.
Bay còn ở thế
Hoà thuận yêu nhau,
Giữ lấy lời Tao
Dặn dò sau trước,
Ngày sau lại được
Xem thấy Mặt Tao,
Tôi Chúa gặp nhau,
Thiên Đàng hưởng phúc.
Amen.

– Thánh Tuần Sự Vụ

Tiêu chuẩn