Phụng Vụ

Ordinarium Missæ (Phần chung của Thánh Lễ)

TẢI VỀ BẢN PDF / DOWNLOAD PDF / TÉLÉCHARGER EN PDF

Advertisements
Tiêu chuẩn
Uncategorized

Ngày mồng một tháng maiô

NGẮM VỀ SỰ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ CHỌN RẤT THÁNH ĐỨC CHÚA BÀ MARIA TỪ TRƯỚC VÔ CÙNG, MÀ CHO NGƯỜI ĐƯỢC LÊN QUYỀN CHỨC RẤT TRỌNG LÀ THỂ NÀO.

❋❋❋

KINH ĐỌC TRƯỚC KHI NGẮM MÀ DÂNG MÌNH CHO ĐỨC CHÚA BÀ:

Lạy rất Thánh Đức Chúa Bà Maria là Mẹ cùng là Bà Chúa tôi. Đức Chúa Bà là đấng lòng lành hay thương kẻ có tội, thì tôi phó trót mình tôi, xin Đức Chúa Bà thương mà chịu lấy tôi hôm nay và hằng ngày sau này, nhất là khi tôi gần sinh thì. Vậy tôi phó trót linh hồn và xác tôi trong tay rất thánh Đức Chúa Bà. Tôi trông cậy sự gì, hay là được sự gì lành, hay là khi phải sự gì khốn khó và sự sống chết, thì tôi xin dâng những sự ấy cho Đức Chúa Bà, cho được nhờ công nghiệp Đức Chúa Bà thương tôi, và bầu chữa cho tôi được chỉ mọi sự thuộc về tôi, mà vâng theo Thánh Ý Con Đức Chúa Bà, và thánh ý Đức Chúa Bà nữa. Amen.

X. Lạy Đức Chúa Bà Maria chẳng hề mắc tội Tổ Tông truyền cho:
Đ. Xin cầu cho chúng tôi là kẻ chạy đến cùng Đức Chúa Bà.

❋❋❋

LẼ THỨ NHẤT THÌ NGẮM:

Từ trước vô cùng, Đức Chúa Trời đã định sai Đức Chúa Giêsu xuống thế làm Người, cho được cứu lấy thiên hạ, thì cũng một khi ấy, Người đã chọn trong các con cháu ông Adong một người Nữ là Maria, để hầu làm Mẹ Đức Chúa Giêsu. Bởi đó cho nên Đức Chúa Bà được chức rất cao rất trọng, chẳng có chức cao trọng hơn nữa; các loài trọng trên trời dưới đất ví cùng Đức Chúa Bà thì ra như không vậy. Rất Thánh Đức Chúa Bà được chức làm Mẹ Đức Chúa Giêsu thì liền được quyền Nữ Vương cai trị các Thánh Thiên Thần, cùng các Thánh nam nữ, lại làm Mẹ khắp hết giáo nhân nữa. Vậy ta hãy đội ơn Đức Chúa Trời vì đã ban cho Đức Chúa Bà được chức quyền cao trọng dường ấy: lại Người đã cho Đức Chúa Bà nên sang trọng làm vậy, thì có một ý cho ta được cậy nhờ mà chớ. Lại ta hãy sấp mình xuống trước toà cực trọng Đức Chúa Bà, mà kính lạy ngợi khen người hết lòng hết sức ta.

❋❋❋

LẼ THỨ HAI THÌ NGẮM:

Đức Chúa Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, vì Đức Chúa Trời đã chọn người làm Mẹ: ấy là dấu tỏ ngày sau người sẽ nên Thánh Cả, và nên trọn lành là dường nào. Đức Chúa Trời sẽ ngự xuống trong lòng người như ngự trong đền thánh; cho nên người sẽ được vẹn sạch các giống tội lỗi cùng khỏi các tính hư nết xấu, lại được gồm no mọi giống phúc đức, cùng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Trời hơn các Thánh Thiên Thần cùng cả và loài người thế; và những công nghiệp người sẽ lập ngày sau thì vô ngần vô số.

Vậy ta hãy cầu xin cùng Đức Chúa Bà cho được phần thông công các nhân đức lạ lùng ấy. Lại ta có sức ngần nào, thì hãy học đòi bắt chước các nhân đức người ngần ấy.

❋❋❋

LẼ THỨ BA THÌ NGẮM:

Đức Chúa Trời đã tiền định từ thuở đời đời cho Đức Chúa Bà ngày sau sẽ được sang trọng vinh hiển trên trời hơn mọi loài, là người sẽ ngự toà rất sáng láng bên hữu Đức Chúa Con, trên chín phẩm Thiên Thần, dưới một Đức Chúa Trời mà thôi; và mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục, khi nghe đến Tên cực trọng người, thảy đều kính sợ và quỳ gối xuống hết. Lại các Thánh Thiên Thần cùng các Thánh nam nữ ở trên trời sẽ cung kính ngợi khen hát mừng người đời đời chẳng cùng.

Vậy ta hãy mừng Đức Chúa Bà, vì người đã được chức quyền cao trọng dường ấy: ta hãy ra sức ở cách xứng đáng cho người thương. Ví bằng người thương ta, thì nào có ơn nào mà ta chẳng được; mà ví bằng ta thật lòng kính mến người, thì người sẽ thương ta chẳng sai.

❋❋❋

ÔNG THÁNH ANRÊ CÔXINÔ (ANDREA CORSINI) TRUYỆN:

Khi ông Thánh Anrê Côxinô chưa sinh ra, mà mẹ mới có thai, thì đã phó người cho Đức Chúa Bà cách riêng; song khi đã sinh ra, cùng đã nên khôn lớn, thì ra như chẳng được nhờ lời khấn hứa là bao nhiêu: vì Anrê chẳng biết gì đến việc đạo đức, một lo sự chơi bời theo tính xác thịt mà thôi. Mẹ thấy con làm vậy, thì lo buồn đau đớn quá trí khôn lường, cùng hằng khuyên con ăn năn trở lại; song Anrê chẳng nghe: mẹ càng khuyên bảo, con càng ra cứng lòng hơn nữa. Mẹ thấy con càng cứng lòng, thì mẹ càng sốt sắng cầu nguyện cùng Đức Chúa Bà phù hộ cho con được ăn năn trở lại. Đến sau mẹ tỏ sự thật mà bảo cho con biết mẹ đã dâng con cho Đức Chúa Bà. Anrê nghe nói thì ngạc nhiên, hồi tâm tủy lại, và thống hối ăn năn dốc lòng chừa tội. Ấy là dấu Đức Chúa Bà đã nhận lời mẹ kêu van, mà ghé mắt lại với con. Bởi đó cho nên Anrê có ý đền ơn, thì chạy vào sấp mình xuống trước ảnh Đức Chúa Bà, mà khóc lóc ăn năn tội và khấn dâng mình làm tôi Đức Chúa Bà cho đến trọn đời. Từ ấy về sau, Anrê đổi cách ăn nết ở: khi trước có lòng mê sự thế gian bao nhiêu, thì rầy yêu sự hãm mình đền tội cùng tập đi đàng nhân đức bấy nhiêu. Người đã biết tỏ mình đã trở lại thể ấy là vì mẹ đã dâng mình cho Đức Chúa Bà, nên người đã bỏ hết mọi sự thế gian mà dâng mình làm tôi Đức Chúa Trời cùng Đức Chúa Bà cách trọn trong dòng Đức Chúa Bà, gọi là dòng Carmêlô. Đến sau đã được lên chức giám mục và đã nên thánh cả nữa.

❋❋❋

HOA THIÊNG LIÊNG:

Sự sang trọng thật và phúc thanh nhàn thật là vâng theo Thánh Ý Đức Chúa Trời cho trọn trong mọi sự. Ai có lòng khiêm nhường thật thà và thanh tịnh, thì mới đẹp lòng Đức Chúa Trời mà chớ.

❋❋❋

LỜI THAN THỞ:

Lạy rất Thánh Đức Chúa Bà, tôi xin dâng linh hồn và xác cùng mọi sự trong ngoài tôi, để làm tôi Đức Chúa Bà cho đến trọn đời. Lạy rất Thánh Đức Chúa Bà Maria là Mẹ riêng tôi, xin Đức Chúa Bà cai trị lòng tôi, làm một cùng Đức Chúa Giêsu là Con Đức Chúa Bà.

❋❋❋

KINH ĐỌC SAU KHI NGẮM:

Lạy Đức Chúa Trời lòng lành vô cùng, tôi đội ơn, ngợi khen Chúa tôi, vì những ơn riêng Chúa tôi đã dủ lòng thương mà ban cho tôi trong giờ nguyện ngắm: Chúa tôi đã soi sáng trí khôn và mở lòng tôi, cho được chiều về sự lành, cùng chừa những sự dữ, thì tôi đội ơn Chúa tôi vì những sự ấy hết lòng hết sức, cùng xin dâng cho Chúa tôi những sự lành tôi đã dốc lòng làm; mà bởi tội hèn sức yếu đuối, thì xin Chúa tôi lại ban ơn thêm sức giúp tôi cho được giữ trọn các điều đã dốc lòng mà sửa mình lại, cùng tập đi đàng nhân đức trọn lành. Tôi lại xin Chúa tôi dủ lòng thương, mà tha các điều tôi đã sai lỗi trong giờ nguyện ngắm, vì hoặc chia lòng, chia trí ra tơ tưởng đàng khác, hay là vì ơ hờ khô khan, chẳng hay hợp một ý một lòng cùng Chúa tôi.

Lạy rất Thánh Đức Chúa Bà là Mẹ rất lành hay thương cùng là Bà Chúa tôi, tôi lấy lòng trông cậy vững vàng mà phó trót mình trong tay Đức Chúa Bà, và xin Đức Chúa Bà ghé mắt lại, phù hộ cho tôi được khỏi các sự hiểm nghèo phần linh hồn và phần xác. Lạy Mẹ rất nhân lành, xin hãy gìn giữ che chở tôi, hãy soi sáng trí tôi cho được hằng nhớ những điều tôi đã dốc lòng, và ban ơn giúp sức cho tôi được giữ các điều ấy cho trọn. Amen.

– Sách Tháng Đức Chúa Bà (1914)

 

Tiêu chuẩn
kinh

Kinh than ngày Thứ năm Tuần Thánh khi rửa chân

bnmbnmnb
Cám ơn Chúa Cả
Phép tắc vô cùng,
Vô thuỷ vô chung,
Dựng nên trời đất.
Sinh thành nhân vật,
Cho có chúng tôi.
Lại xuống ra đời,
Chuộc tội cho rỗi.
Trong ba mươi tuổi,
Còn ở nhà tư,
Nhân đức có dư,
Khiêm nhường thuận thảo,
Ba năm dạy bảo,
Gương phúc tỏ tường
Chúa lại toan đương
Phó mình chịu khó.
Bốn tuần thống khổ
Tích cốc trên rừng,
Luống những lo thương
Hết loài người thế.
Vậy bèn giã Mẹ,
Đi thành Salem,
Giữ ngày lễ chiên
Chúa Cha đã dạy.
Bữa thôi Chúa dậy,
Mới cởi áo ngoài,
Khăn buộc lưng rồi
Tay bưng chậu nước,
Chúa liền qua trước
Đầy tớ còn ngồi,
Quỳ gối xuống nơi
Phêrô trước hết,
Chúa bèn dọn dẹp
Toan rửa chân cho,
Phêrô e lo
Chối dài chẳng chịu.
Chúa liền phán bảo
Phêrô lời này:
Phêrô cãi Thầy
Chẳng còn nghĩa gì
Cùng Thầy được nữa.
Phêrô liền sợ,
Xin Chúa rửa đầu,
Mình mảy trước sau,
Tôi xin Chúa rửa.
Chúa rằng: Bay đã
Sạch sẽ thì thôi.
Chúa mới phán lời
Rửa chân mà chớ.
Rửa chân trở thứ
Mới đến Giuđa,
Nước mắt nhỏ sa
Rửa chân cho nó,
Vì chưng thương nó
Phải mất linh hồn,
Chẳng được chịu ơn
Máu Mình chảy xuống.
Ba năm đã dạy
Những sự hiền lành,
Chúa lại phó mình
Cho quân dữ bắt,
Liều mình chịu chết
Chuộc tội loài ta,
Cho khỏi đắm sa
Hỏa hình khốn nạn.
Giuđa chẳng quản
Lòng nó dữ, song,
Chúa cũng rửa chung
Như đầy tớ khác
Tông đồ sau trước
Xem Chúa chẳng đương,
Cám ơn Chúa thương
Chúng tôi quá sức.
Nghĩa nào báo được,
Khóc lóc chẳng đừng,
Ơn Chúa lòng thương
Chúng tôi dường ấy.
Rửa thôi Chúa dậy
Mặc lấy áo ngoài,
Chúa lại lên ngồi
Chung nơi vị cũ.
Chúa liền dạy dỗ
Gương phúc tỏ tường:
Tao đã làm gương,
Bay phải bắt chước.
Bay gọi Tao trước
Là Chúa, là Thầy,
Tao rửa chân bay
Thì bay phải biết;
Được bay bắt chước
Mà rửa cho nhau,
Khiêm nhường làm đầu,
Yêu nhau hòa thuận.
Mọi lời Tao dặn
Bay giữ chớ sai,
Rầy Tao toan dời
Về cùng Cha Cả.
Bay thì chớ khá
Phiền muộn lo tây,
Tao chẳng bỏ bay
Mồ côi mà sợ.
Bay còn ở thế
Hoà thuận yêu nhau,
Giữ lấy lời Tao
Dặn dò sau trước,
Ngày sau lại được
Xem thấy Mặt Tao,
Tôi Chúa gặp nhau,
Thiên Đàng hưởng phúc.
Amen.

– Thánh Tuần Sự Vụ

Tiêu chuẩn